ABOUT US - VSOVSU

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    024/547-870, 024/547-860    Банијска 67, Суботица

Општа акта

СТАТУТ


ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 2018

KОДЕКС О АКАДЕМСКОМ ИНТЕГРИТЕТУ

Kodeks o akademskom integritetu VU 2016.doc

W3Schools
W3Schools
W3Schools

Правилник о унутрашњем узбуњивању

Правилник о унутрашњем узбуњивању.pdf

W3Schools
W3Schools
W3Schools

Правилник - права и обавезе наставника и сарадника

Правилник - Права и обавезе наставника и сарадника.pdf

W3Schools
W3Schools
W3Schools

Правилник о коришћењу службених возила

Правилник о коришћењу службених возила.pdf

W3Schools
W3Schools
W3Schools

Правилник о трошковима рекламе

Правилник о трошковима рекламе.pdf

W3Schools
W3Schools
W3Schools

Правилник о изменама и допунама правилника

Правилник о изменама и допунама правилника.pdf

W3Schools
W3Schools
W3Schools

Правилник о накнади за службени пут у иностранство

Правилник о накнади за службени пут у иностранство.pdf

W3Schools
W3Schools
W3Schools

Одлука о висини школарине

Cenovnik 2017.pdf

W3Schools
W3Schools
W3Schools

Правилник о висини школарине и услуга

Правилник - висина школарине и услуга.pdf

W3Schools
W3Schools
W3Schools

Правилник о расподелих сопствених средстава стечене оспособљавањем 2017

Prav o raspod sred od osposobljavnja 2017.pdf

W3Schools
W3Schools
W3Schools

Правилник о набавкама

Prav o nabavkama 2015.docx

W3Schools
W3Schools
W3Schools

ПРАВИЛА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

Pravila zastite od pozara 2012.doc

W3Schools
W3Schools
W3Schools

Правилник о безбедности и здрављу на раду

Правилник о безбедности и здрављу на раду.pdf

W3Schools
W3Schools
W3Schools

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ БУЏЕТСКОГ ПОСЛОВАЊА

Prav o organ budz racun i racun politikama 2014.doc

W3Schools
W3Schools
W3Schools

ПРАВИЛНИК О РАДУ

ПРАВИЛНИК О РАДУ - Пречишћен текст 2017.pdf

W3Schools
W3Schools
W3Schools

СТРАТЕГИЈА ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА

Strateg.obezb.kval.18.12.2009..doc

W3Schools
W3Schools
W3Schools

СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

Stand.i postup.za obezb.kval.18.12.2009..doc

W3Schools
W3Schools
W3Schools

ПРАВИЛНИК О СТУДЕНТСКОМ ПАРЛАМЕНТУ

Pravilnik o stud. parlamentu 17.01.08..doc

W3Schools
W3Schools
W3Schools

ПРАВИЛНИК О СТРУЧНОМ ОСПОСОБЉАВАЊУ И УСАВРШАВАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ

Pravilnik o str.osp.zap 22.05.2008.doc

W3Schools
W3Schools
W3Schools

ПРАВИЛНИК О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА РАД САРАДНИКА И НАСТАВНИКА ШКОЛЕ У ДРУГОЈ ВИСОКОШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ОДНОСНО КОД ДРУГОГ ПОСЛОДАВЦА

Pravilnik o davanju saglasnosti 22.05.2008.doc

W3Schools
W3Schools
W3Schools

ПРАВИЛНИК О УСКЛАЂИВАЊУ СТРУЧНИХ НАЗИВА И ЕКВИВАЛЕНЦИЈИ ОБРАЗОВАЊА, ОДНОСНО СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

Prav.o uskladj.str.n.13.12.2007..doc

W3Schools
W3Schools
W3Schools

ПРАВИЛНИК О УЏБЕНИЦИМА И ДРУГИМ НАСТАВНИМ СРЕДСТВИМА

Prav.o udzbenicima 16.11.2007..doc

W3Schools
W3Schools
W3Schools

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ УПИСА НА СТУДИЈЕ И ПРАВИЛИМА СТУДИРАЊА

Prav.o stud. II.doc

W3Schools
W3Schools
W3Schools

ПРАВИЛНИK О СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА

Prav.o SSSV 24.09.2009..doc

W3Schools
W3Schools
W3Schools

ПРАВИЛНИК О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ВИСОКЕ ШКОЛЕ

Prav.o spr.p.samovred.18.12.2009..doc

W3Schools
W3Schools
W3Schools

ПРАВИЛНИК О ПРИЗНАВАЊУ СТРАНИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ ИСПРАВА И ВРЕДНОВАЊУ СТРАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

Prav.o prizn.str.visokosk.ispr.13.12.2007..doc

W3Schools
W3Schools
W3Schools

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ СТИЦАЊА ЗВАЊА И ЗAСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА САРАДНИКА И НАСТАВНИКА

ПРАВИЛНИК о избору у звање - Пречишћен текст 2017.pdf

W3Schools
W3Schools
W3Schools

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ УПИСА НА СТУДИЈЕ И ПРАВИЛИМА СТУДИРАЊА

Prav.o dop.Prav.o stud.14.07.2010..doc

W3Schools
W3Schools
W3Schools

ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ СТУДЕНАТА

Prav.o discipl.odg.stud..doc

W3Schools
W3Schools
W3Schools

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И РАДУ БИБЛИОТЕКЕ

Prav o biblioteci.docx

W3Schools
W3Schools
W3Schools

ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА ШКОЛЕ

Poslovnik o r.Saveta 16.11.07..doc

W3Schools
W3Schools
W3Schools

ПОСЛОВНИК О РАДУ НАСТАВНО-СТРУЧНОГ ВЕЋА

Правилник о стицању и расподели сопствених средстава - пречишћен текст 2017

Pravilnik o sticanju i raspodeli sopstvenih sredstava - preciscen tekst 2017.pdf

W3Schools
W3Schools
W3Schools

Извештаји и записници о инспецијском надзору

Inspekcijski nadzor Zapisnik.docx

W3Schools
W3Schools
W3Schools

Извештаји и записници о инспецијском надзору

Zapisnik o inspekcijskom nadzoru.docx

W3Schools
W3Schools
W3Schools

Извештаји и записници о инспецијском надзору

 • ПРАВИЛНИК О УЖИМ НАУЧНИМ, УМЕТНИЧКИМ И СТРУЧНИМ ОБЛАСТИМА

  Pravilnik o naučnim poljima i oblastima 2017.pdf

  W3Schools
  W3Schools
  W3Schools

  ОДЛУКА О ПОДЕЛИ ПРЕДМЕТА НАСТАВНИЦИМА И САРАДНИЦИМА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ

  ODLUKA O PODELI PREDMETA 2017-2018 konacno.pdf

  W3Schools
  W3Schools
  W3Schools

  ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ УПИСА НА СТУДИЈЕ И ПРАВИЛИМА СТУДИРАЊА

  КОДЕКС РАДНЕ ЕТИКЕ И ПОНАШАЊА 2017

  КОДЕКС РАДНЕ ЕТИКЕ И ПОНАШАЊА.doc

  W3Schools
  W3Schools
  W3Schools

  ПРАВИЛНИК О ЗАВРШНОМ ИСПИТУ