This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    024/547-870, 024/547-860    Банијска 67, Суботица

Општа акта

СТАТУТ


ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 2017 - пречишћен текст

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 2017 - пречишћен текст

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 2017 - пречишћен текст

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ 2017 - пречишћен текст

KОДЕКС О АКАДЕМСКОМ ИНТЕГРИТЕТУ

Правилник о унутрашњем узбуњивању

Правилник - права и обавезе наставника и сарадника

Правилник о коришћењу службених возила

Правилник о трошковима рекламе

Правилник о изменама и допунама правилника

Правилник о накнади за службени пут у иностранство

Одлука о висини школарине

Правилник о висини школарине и услуга

Правилник о расподелих сопствених средстава стечене оспособљавањем 2017

Правилник о набавкама

ПРАВИЛА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

Правилник о безбедности и здрављу на раду

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ БУЏЕТСКОГ ПОСЛОВАЊА

ПРАВИЛНИК О РАДУ

СТРАТЕГИЈА ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА

СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

ПРАВИЛНИК О СТУДЕНТСКОМ ПАРЛАМЕНТУ

ПРАВИЛНИК О СТРУЧНОМ ОСПОСОБЉАВАЊУ И УСАВРШАВАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ

ПРАВИЛНИК О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА РАД САРАДНИКА И НАСТАВНИКА ШКОЛЕ У ДРУГОЈ ВИСОКОШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ОДНОСНО КОД ДРУГОГ ПОСЛОДАВЦА

ПРАВИЛНИК О УСКЛАЂИВАЊУ СТРУЧНИХ НАЗИВА И ЕКВИВАЛЕНЦИЈИ ОБРАЗОВАЊА, ОДНОСНО СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

ПРАВИЛНИК О УЏБЕНИЦИМА И ДРУГИМ НАСТАВНИМ СРЕДСТВИМА

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ УПИСА НА СТУДИЈЕ И ПРАВИЛИМА СТУДИРАЊА

ПРАВИЛНИK О СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА

ПРАВИЛНИК О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ВИСОКЕ ШКОЛЕ

ПРАВИЛНИК О ПРИЗНАВАЊУ СТРАНИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ ИСПРАВА И ВРЕДНОВАЊУ СТРАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ СТИЦАЊА ЗВАЊА И ЗAСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА САРАДНИКА И НАСТАВНИКА

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ УПИСА НА СТУДИЈЕ И ПРАВИЛИМА СТУДИРАЊА

ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ СТУДЕНАТА

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И РАДУ БИБЛИОТЕКЕ

ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА ШКОЛЕ

ПОСЛОВНИК О РАДУ НАСТАВНОГ ВЕЋА

Правилник о стицању и расподели сопствених средстава - пречишћен текст 2017

Извештаји и записници о инспецијском надзору

Извештаји и записници о инспецијском надзору

Извештаји и записници о инспецијском надзору

  • ПРАВИЛНИК О УЖИМ НАУЧНИМ, УМЕТНИЧКИМ И СТРУЧНИМ ОБЛАСТИМА

    ОДЛУКА О ПОДЕЛИ ПРЕДМЕТА НАСТАВНИЦИМА И САРАДНИЦИМА У ШКОЛСКОЈ 2017/2018. ГОДИНИ

    ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ УПИСА НА СТУДИЈЕ И ПРАВИЛИМА СТУДИРАЊА

    КОДЕКС РАДНЕ ЕТИКЕ И ПОНАШАЊА 2017

    ПРАВИЛНИК О ЗАВРШНОМ ИСПИТУ