O НАМА - ВСОВСУ ABOUT US - VSOVSU КАЛЕНДАР РАДА 18/19

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    024/547-870, 024/547-860    Банијска 67, Суботица

Општа акта

СТАТУТ ВШССОВиТ 2018

СТАТУТ ВШССОВиТ 2018 - Измена статута 2019

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА 2018

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених 2019

ПРАВИЛНИК О ИЗБОРУ У ЗВАЊА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА 2018

W3Schools
W3Schools
W3Schools

ПРАВИЛНИК O ПРАВИМА, ОБАВЕЗАМА И ОДГОВОРНОСТИМА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА, АНГАЖОВАНИХ УГОВОРОМ О АНГАЖОВАЊУ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ

W3Schools
W3Schools
W3Schools

ПРАВИЛНИК О КОРИШЋЕЊУ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА

W3Schools
W3Schools
W3Schools

ПРАВИЛНИК О ТРОШКОВИМА РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ И ТРОШКОВИМА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

W3Schools
W3Schools
W3Schools

ПРАВИЛНИК О НАКНАДИ ТРОШКОВА ЗА ВРЕМЕ СЛУЖБЕНОГ ПУТА У ИНОСТРАНСТВО

W3Schools
W3Schools
W3Schools

OДЛУКА О ВИСИНИ ШКОЛАРИНЕ 2017 (ЦЕНОВНИК УСЛУГА)

W3Schools
W3Schools
W3Schools

ПРАВИЛНИК О МЕРИЛИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИСИНЕ ШКОЛАРИНЕ И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА

W3Schools
W3Schools
W3Schools

ПРАВИЛНИК О СТИЦАЊУ И РАСПОДЕЛИ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА ШКОЛЕ (остварених радом на уметничким, научним пројектима и ваннаставним програмима од реализације курсева континуиране едукације и оспособљавања)

W3Schools
W3Schools
W3Schools

ПРАВИЛНИК О НАБАВКАМА

ПРАВИЛА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

W3Schools
W3Schools
W3Schools

ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ

W3Schools
W3Schools
W3Schools

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА И РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ПОЛИТИКАМА

W3Schools
W3Schools
W3Schools

ПРАВИЛНИК О РАДУ

W3Schools
W3Schools
W3Schools

СТРАТЕГИЈА ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА

W3Schools
W3Schools
W3Schools

СТАНДАРДИ И ПОСТУПЦИ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

W3Schools
W3Schools
W3Schools

ПРАВИЛНИК О СТУДЕНТСКОМ ПАРЛАМЕНТУ

W3Schools
W3Schools
W3Schools

ПРАВИЛНИК О СТРУЧНОМ ОСПОСОБЉАВАЊУ И УСАВРШАВАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ

W3Schools
W3Schools
W3Schools

ПРАВИЛНИК О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА РАД САРАДНИКА И НАСТАВНИКА ШКОЛЕ У ДРУГОЈ ВИСОКОШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ ОДНОСНО КОД ДРУГОГ ПОСЛОДАВЦА

W3Schools
W3Schools
W3Schools

ПРАВИЛНИК О УСКЛАЂИВАЊУ СТРУЧНИХ НАЗИВА И ЕКВИВАЛЕНЦИЈИ ОБРАЗОВАЊА, ОДНОСНО СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

W3Schools
W3Schools
W3Schools

ПРАВИЛНИК О УЏБЕНИЦИМА И ДРУГИМ НАСТАВНИМ СРЕДСТВИМА

W3Schools
W3Schools
W3Schools

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ УПИСА НА СТУДИЈЕ И ПРАВИЛИМА СТУДИРАЊА

W3Schools
W3Schools
W3Schools

ПРАВИЛНИK О СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИМ СТРУКОВНИМ СТУДИЈАМА

W3Schools
W3Schools
W3Schools

ПРАВИЛНИК О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ И ОЦЕЊИВАЊЕ КВАЛИТЕТА ВИСОКЕ ШКОЛЕ

W3Schools
W3Schools
W3Schools

ПРАВИЛНИК О ПРИЗНАВАЊУ СТРАНИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ ИСПРАВА И ВРЕДНОВАЊУ СТРАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

W3Schools
W3Schools
W3Schools

ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊЕМ УЗБУЊИВАЊУ

W3Schools
W3Schools
W3Schools

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ УПИСА НА СТУДИЈЕ И ПРАВИЛИМА СТУДИРАЊА

W3Schools
W3Schools
W3Schools

ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ СТУДЕНАТА

W3Schools
W3Schools
W3Schools

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И РАДУ БИБЛИОТЕКЕ

W3Schools
W3Schools
W3Schools

ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА ШКОЛЕ 2018

W3Schools
W3Schools
W3Schools

ПОСЛОВНИК О РАДУ НАСТАВНО-СТРУЧНОГ ВЕЋА

ПРАВИЛНИК О СТИЦАЊУ И РАСПОДЕЛИ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА ШКОЛЕ (ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ) 2018

ПРАВИЛНИК О УЖИМ НАУЧНИМ, УМЕТНИЧКИМ И СТРУЧНИМ ОБЛАСТИМА 2018

W3Schools
W3Schools
W3Schools

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ УПИСА НА СТУДИЈЕ И ПРАВИЛИМА СТУДИРАЊА

КОДЕКС РАДНЕ ЕТИКЕ И ПОНАШАЊА НА РАДНОМ МЕСТУ 2017

W3Schools
W3Schools
W3Schools

ПРАВИЛНИК О ЗАВРШНОМ ИСПИТУ

ПРАВИЛНИК О СТРУЧНОЈ ПРАКСИ СТУДЕНАТА 2018

W3Schools
W3Schools
W3Schools

ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА УПИСА НА СТУДИЈЕ И ПРАВИЛИМА СТУДИРАЊА 2018

W3Schools
W3Schools
W3Schools

ПРАВИЛНИК О РАДУ - Измене и допуне 2019

W3Schools
W3Schools
W3Schools

ПРАВИЛНИК О СТАЛНОМ СТРУЧНОМ ОСПОСОБЉАВАЊУ И УСАВРШАВАЊУ КАДРОВА У СПОРТУ 2019

W3Schools
W3Schools
W3Schools

Нови конкурс за курс спортског оперативног тренера, као и информације о другим курсевима за стручно оспособљавање погледајте овде:

kursevi.vsovsu.rs