This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    024/547-870, 024/547-860    Банијска 67, Суботица

14.07.2022. 11:57 | КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2022/2023. ГОДИНИ

(ПРВИ КОНКУРСНИ РОК)

НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ - СТРУКОВНИ МАСТЕР ВАСПИТАЧ - У ТРАЈАЊУ ОД 2 ГОДИНЕ

УПИСУЈЕ 24 (двадесет и четири) СТУДЕНТА

2 студента на терет буџета

22 студента на терет самофинансирања

 

 • На мастер струковне студије може се уписати лице које је завршило основне струковне студије за васпитаче са најмање 180 ЕСПБ бодова;
 • Лица која су завршила специјалистичке струковне студије на другој васпитачкој високошколској установи уписују се на прву годину мастер струковних студија уз могућност признавања испита, на основу приложеног уверења о положеним испитима.
 • Лица која су завршила прву годину мастер струковних студија на другој високошколској установи са 60 ЕСПБ бодова имају право уписа на другу годину студија мастер струковних студија, а у супротном уписују се на прву годину мастер струковних студија уз могућност признавања испита, на основу приложеног уверења о положеним испитима.
 • На мастер струковне студије могу се уписати на прву годину и лица која су завршила академске студије за васпитаче и професоре разредне наставе, са стечених најмање 180 ЕСПБ, односно лица која су завршила оснoвне академске студије по старом програму, уз полагање диференцијалних испита.

Студенти по завршетку двогодишњих студија стичу 120 ЕСПБ бодова и звање струковни мастер васпитач.

 

ПРИЈАВА КАНДИДАТА:

 • вршиће се од 01.08.2022. године до 12.08.2022. године у Студентској служби Школе у времену од 09.00 до 12.00 часова,
 • мерила за утврђивање редоследа кандидата за упис кандидата на студијски програм Струковни мастер васпитач су просечна оцена на завршеном претходном нивоу студија (заокружена на две децимале) и дужина студирања, тако да предност приликом уписа имају кандидати са вишом просечном оценом на завршеном претходном нивоу студија, а у случају да два кандидата имају исту просечну оцену предност има кандидат који је у краћем року завршио претходни ниво студија.
 • Привремена ранг листа кандидата биће објављена 15.08.2022. године до 14 часова
 • Коначна ранг листа кандидата биће објављена 18.08.2022. године до 14.00 часова;
 • Приговор на привремену ранг листу подноси се у року од три дана од тренутка објављивања привремене ранг листе, а решење по приговору доноси директор, по прибављеном мишљењу Комисије за упис, у року од три дана од дана улагања приговора;
 • Упис примљених кандидата 08.2022. године од 09.00 до 13.00 часова
 • Уплата школарине (износи 85.000,00 динара) може се платити у целости или у 8 једнаких месечних рата на жиро рачун Школе 840-446666-88.

 

ДОКУМЕНТА ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС:

Сви кандидати који учествују на конкурсу за упис мастер струковних студија прилажу:

 • Пријавни лист (добија се у Школи)
 • Оверене фотокопију дипломе о завршеним основним струковнимстудијама (уколико је кандидат завршио вишу школу и дошколовање – обе дипломе) и оверене копије додатка дипломе или оверене уверење о дипломирању уколико диплому још није примио (оригинале докумената на увид);
 • Оверену фотокопију дипломе и додатак дипломе о завршеним специјалистичким струковним судијама (оригинале на увид);
 • Извод из матичне књиге рођених (венчаних);
 • Очитана лична карта;
 • Уверење о држављанству;
 • Доказ о уплати пријаве на конкурс у износу од 4.000,00 динара.

 

Кандидати који стекну право на упис, достављају:

 • Два пријавна листа ШВ-20 (добија се у Школи);
 • Индекс (добија се у Школи);
 • Две фотографије 3,5 х 4,5 цм
 • Доказ о уплати прве рате школарине за самофинансирајуће студенте - 10.625,00 динара или износ у школарини од 85.000,00 динара;
 • Доказ о уплати трошкова уписа (сви кандидати који стекну право на упис) - 4.000,00 динара.

 

Кандидат својим потписом на пријавном листу потврђује да прихвата правила конкурисања на мастер студије, као и услове уписа уколико буде остварио право на упис.

 

УПИС СТРАНИХ ДРЖАВЉАНА

Страни држављанин се може уписати на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин

 • Уколико познаје српски језик,
 • Ако су предходно извршили нострификацију стране високошколске исправе ради наставка школовања и ако је у поступку нострификације утврђено да су стекли стручни назив који је најмање једнак студијском програму на коме се, према прописима Републике Србије, стиче најмање 180 ЕСПБ бодова (уколико се не заврши поступак нострификације до тренутка пријаве на конкурс, кандидат може донети потврду да је нострификација у току, уколико кандидат оствари право уписа, а нострификација није завршена, може се условно уписати уз обавезу достављања решења о нострификацији до почетка наставе),
 • Студенти из Републике Српске конкуришу без нострификације дипломе
 • Приликом пријаве на конкурс, поред осталих потребних докумената које подносе сви кандидати, ови кандидати прилажу и посебне документе.

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ ПРИЛИКОМ ПРИЈАВЉИВАЊА ЗА

стране држављане и држављане Републике Србије који су предходни ниво студија завршили на високшколској установиу иностранству, а извршили су нострификацију страних високошколских исправа је следећа:

 • решење о нострификацији стране високошколске исправе-на увид, а прилажу оверену фотокопију истог,
 • оргиналне стране високошколске исправе (диплому, додатак дипломи, односно други документ о положеним испитима на основу кога се може утврдити просечна оцена) уз њихове преводе оверене од овлашћеног преводиоца - на увид и неоверене фотокопије истих предају,
 • Позитивно мишљење Комисије за познавање српског језика ВШССОВИТ из Суботице, да владају српским језиком у мери потребној за праћење наставног процеса,
 • доказ о томе да су здравствено осигурани за школску 2022/2023 годину - на увид и неоверене фотокопије истих.

 

СВЕ УПЛАТЕ СЕ ВРШЕ НА ЖИРО-РАЧУН ШКОЛЕ 840-446666-88

Ближе информације могу се добити у Школи или на број телефона. 024/547-870 ili 024/547-860 и е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ДРУГИ КОНКУРСНИ РОК (ако буде слободних места) објављује се до краја августа 2022. године).

НАПОМЕНА:

Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера из Суботице задржава право да измени и допуни текст конкурса као и опште одредбе за упис на студије. Све евентуалне исправке конкурса биће објављене на интернет страници Школе.

Прилози уз обавештење

Konkurs-MSV-2022-1rok.pdf

W3Schools
W3Schools
W3Schools