This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    024/547-870, 024/547-860    Банијска 67, Суботица

16.07.2021. 14:52 | КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ - МАСТЕР СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ

КОНКУРС ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ  У ШКОЛСКОЈ 2021/2022. ГОДИНИ

 НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ - МАСТЕР СТРУКОВНИ ВАСПИТАЧ - У ТРАЈАЊУ ОД 2 ГОДИНЕ, САМОФИНАНСИРАЊЕ

УПИСУЈЕ 24 (двадесет четири) СТУДЕНТА

 

 • На мастер струковне студије може се уписати лице које је завршило основне струковне студије за васпитаче са најмање 180 ЕСПБ бодова;
 • На мастер струковне студије може се уписати и лице које је завршило специјалистичке струковне студије другог степена за васпитаче са најмање 240 ЕСПБ бодова. Наставно-стручно веће доноси одлуку о еквиваленцији студијских програма и преносу ЕСПБ бодова на студијским програмима другог степена струковних студија на предлог припадајућег Департмана, за све студенте који су завршили специјалистичке струковне студије на Високој школи струковних студија за образовање васпитача и тренера у Суботици;
 • Лица која су завршила специјалистичке струковне студије на другој васпитачкој високошколској установи уписују се на прву годину мастер струковних студија уз могућност признавања испита, на основу приложеног уверења о положеним испитима.
 • Лица која су завршила прву годину мастер струковних студија на другој високошколској установи са 60 ЕСПБ бодова имају право уписа на другу годину студија мастер струковних студија, а у супротном уписују се на прву годину мастер струковних студија уз могућност признавања испита, на основу приложеног уверења о положеним испитима.
 • На мастер струковне студије могу се уписати на прву годину и лица која су завршила академске студије за васпитаче и професоре разредне наставе, психолози и педагози и дипломирани студенти других сродних високих школа и факултета из поља друштвено-хуманистичких наука, са стечених најмање 180 ЕСПБ, односно лица која су завршила оснoвне академске студије по старом програму. Студенти по завршетку двогодишњих студија стичу 120 ЕСПБ бодова и звање струковни мастер васпитач.

Студенти сами сносе трошкове студирања.

Школарина износи 85.000,00 динара и може се платити у целости или у 8 једнаких рата у износу од 10.625,00 динара.

 

ПРИЈАВА КАНДИДАТА:

 • Вршиће се од 02.08. до 27.08.2021. године у студентској служби Школе у времену од 09.00 до 12.00 часова.
 • Мерила за утврђивање редоследа кандидата за упис кандидата на студијски програм Струковни мастер васпитач су просечна оцена на завршеном претходном нивоу студија (заокружена на две децимале) и дужина студирања, тако да предност приликом уписа имају кандидати са вишом просечном оценом на завршеном претходном нивоу студија, а у случају да два кандидата имају исту просечну оцену предност има кандидат који је у краћем року завршио претходни ниво студија.
 • Привремена ранг листа кандидата биће објављена 31.08.2021.године до 10.00 часова;
 • Приговор на привремену ранг листу подноси се у року од три дана од тренутка објављивања привремене ранг листе, а решење по приговору доноси директор, по прибављеном мишљењу Комисије за упис, у року од три дана од дана улагања приговора;
 • Објављивање коначне ранг листе 06.09.2021. године у 14.00 часова;
 • Упис примљених кандидата 07. и 08.09.2021. године од 09.00 до 13.00 часова
 • Уплата школарине (износи 85.000,00 динара) може се платити у целости или у 8 једнаких месечних рата на жиро рачун Школе 840-446666-88.

 

ДОКУМЕНТА ЗА ПРИЈАВУ НА КОНКУРС:

Сви кандидати који учествују на конкурсу за упис мастер струковних студија, поред попуњене пријаве на конкурс, прилажу:

 • Оверену фотокопију дипломе о завршеним основним струковним студијама ( уколико је кандидат завршио вишу школу и дошколовање – обе дипломе ) и оверене копије додатка дипломе или оверено уверење о дипломирању уколико диплому још није примио (оригинале докумената на увид);
 • Оверену фотокопију дипломе и додатак дипломе о завршеним специјалистичким струковним студијама (оригинале докумената на увид);
 • Извод из матичне књиге рођених или венчаних (може и фотокопија);
 • Личну карту или пасош на увид ;
 • Доказ о уплати пријаве на конкурс у износу од 2.000,00 динара.

Кандидати који стекну право на упис, достављају:

 • Два пријавна листа ШВ-20 ( добија се у Школи );
 • Индекс ( добија се у Школи );
 • Две фотографије 3,5х 4,5 цм
 • Доказ о уплати прве рате школарине - 10.625,00 динара;
 • Доказ о уплати трошкова уписа - 4.000,00 динара.

 

СВЕ УПЛАТЕ СЕ ВРШЕ НА РАЧУН ШКОЛЕ: 840-446666-88

Ближе информације могу се добити на сајту школе www.vsovsu.rs или на телефон  024 547- 870                                                                                

Прилози уз обавештење

Konkurs za upis na master studije - master strukovni vaspitac 21-22.pdf

W3Schools
W3Schools
W3Schools