This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    024/547-870, 024/547-860    Банијска 67, Суботица

Дошколовање

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА И ТРЕНЕРА    

Суботица, Банијска 67, тел. +381(0)24 547-870, факс +381(0)24 547-870

Пиб: 100847552, жиро рачун: 840-446666-88, матични број: 08058482,                                                         шифра делатности: 8542; e-маил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., web: www.vsovsu.rs

Број:  1114-04/2012.

Суботица,  09. 11. 2012.

На  основу  члана 140. ст.1 т. 2) Статута  Високе  школе  струковних  студија  за  образовање  васпитача и  тренера   у  Суботици, на предлог Актива за студијски програм за образовање тренера,  Наставно  веће  на  седници  одржаној  дана   09. 11. 2012.  године,  доноси 

РАСПОРЕД ПРЕДМЕТА ПО СЕМЕСТРИМА НА ТРЕЋОЈ ГОДИНИ СТУДИЈА НА СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ ПРВОГ НИВОА СТУДИЈА

ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ТРЕНЕРА

(ДОШКОЛОВАЊЕ СТУДЕНТА КОЈИ СУ ПРЕТХОДНО ЗАВРШИЛИ ВИШУ ШКОЛУ)

РБ

Шифра

Назив предмета

С

Тип предмета

Статус

Број часова

недељно

П + В+ДОН

ЕСПБ

1.

ОССТ14

Укључивање детета  у  спорт

V

СА

О

3+2+0

6

2.

ОССТ15

Физичка  припрема

V

СА

О

3+2+0

7

3.

ОССТ16

Дијагностика у спорту

V

СА

О

2+2+0

6

4.

ОССТ17

Комуникација и медији у спорту

I  i  II

V,VI

С

О

2+2+0

10

5.

ОССТ18

Методика обучавања тактике  у  спорту  I  i  II

V,VI

СА

О

2+3+0

12

ИЗБОРНИ  ПРЕДМЕТИ (бирати два од понуђена три предмета)

2.

ОССТИ2

Социологија  спорта

VI

СА

И

2 + 2+0

6

2.

ОССТИ8

Хигијена исхране

VI

С

И

2 + 2+0

6

3.

ОССТИ9

Рад са даровитом децом

VI

СА

И

2 + 2+0

6

6.

ОССТ19

Завршни  рад

VI

СА

О

0+0+2

7

Укупно   часова   активне  наставе  на  трећој  години  студија =20+20+2=42:2=21 час. нед.

300+300+15= 615 часова годишње

60

                       

                                                                  ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ НАСТАВНОГ ВЕЋА                                                                          

                                                                                         Д И Р Е К Т О Р 

                                                                                     Др Веселин  Бунчић

* НАПОМЕНА: Силабусе односних предмета из Плана дошколовања види у Књизи предмета студијског програма основних струковних студија за образовање тренера.