This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    024/547-870, 024/547-860    Банијска 67, Суботица

13.03.2019. 15:04 | ОБАВЕШТЕЊЕ О РОКОВИМА ЗА ЗАВРШЕТАК СТУДИЈА

Поштовани студенти,

Обавештавамо Вас о законским одредбама у вези са роковима за завршетак студија, а које смо сви у обавези да поштујемо.

Ове одредбе прописују да сви студенти уписани 2013. године и ранијих година (односи се на студенте којима је продужен рок за завршетак студија), морају да положе завршни испит до 30. септембра 2019. године.

Уколико то не учине у наведеном року, престаје им статус студента, те да би поново стекли статус студента, морају да се поново упишу на нови Настави план и програм. Након поновног уписа имају обавезу полагања нових испита, уколико се програм по коме су студирали и нови по коме се поново уписују разликују.

Молимо Вас да у складу са овим обавештењем правите план за реализацију полагања испита и одбрану завршног рада.

Предходних година Министарство просвете, науке и технолошког развоја, Републике Србије је  давало препоруку високошколским установама да у оваквим случајевима учине све што је могуће и што је у најбољем интересу студената, али то никако не значи да се период студирања може продужавати у недоглед.

                                                          ИЗВОД  ИЗ  ЗАКОНА О ВИСОКОМ ОБРАЗОВАЊУ

                                         Престанак статуса студента

                                                   Члан 109.

 Статус студента престаје у случају:

  1. исписивања са студија;
  2. завршетка студија;
  3. неуписивања школске године;
  4. кад не заврши студије до истека рока који се одређује у двоструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма, осим у случају студија уз рад;
  5. изрицања дисциплинске мере искључења са студија на високошколској установи.

Студент који студира уз рад, студент са инвалидитетом, студент који је уписан на студије по афирмативној мери и студент који има статус категорисаног врхунског спортисте задржава статус студента до истека рока који се одређује у троструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма.

Студенту се, на лични захтев, може продужити рок за завршетак студија, у складу са општим актом високошколске установе.

 

           ИЗВОД ИЗ СТАТУТА ВИСОКЕ ШКОЛЕ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА

                                     ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА И ТРЕНЕРА

 

                                            Престанак статуса студента

                                                           Члан 127.

Статус студента престаје, ако студент не заврши студије у року од:

              - шест школских година- ако студијски програм траје три школске године;

              - четири школске године -ако студијски програм траје две школске године;

              - две школске године -ако студијски програм траје једну школску годину.

Ако студијски програм започне у пролећном семестру, рок из става 1. рачуна се од почетка тог семестра.

У рок из става 1. овог члана не рачуна се време мировања права и обавеза, одобрено студенту у складу са законом и Статутом.

Студент који студира уз рад, студент са инвалидитетом, студент који је уписан на студије по афирмативној мери и студент који има статус категорисаног врхунског спортисте задржава статус студента до истека рока који се одређује у троструком броју школских година потребних за реализацију студијског програма.

Студенту се, на лични захтев, поднет пре истека рока из става 1. и 4. може продужити рок за завршетак студија, у складу са општим актом.

Престанак статуса студента због неблаговременог завршетка студија констатује директор решењем  са дејством од првог наредног дана по истеку рока из става 1. и 4. овог члана.

Статус студента губи се у случају:

            -када се заврше студије;

            - када се студент испише из Школе;

            - када се студент не упише у следећу школску  годину;

            - изрицања дисциплинске мере искључења са студија.   

 

У Суботици, 13.03.2019. године.                                                  Студентска служба

Прилози уз обавештење